Top

Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2017 αναμένεται η ανακοίνωση του Β’ κύκλου του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

Η στόχευση του Υπουργείου μέσω της δράσης είναι σαφής και επικεντρώνεται στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής έντασης γνώσης. Το μέσο για την επίτευξη του στόχου είναι η ενίσχυση και ενθάρρυνση συνεργατικών σχημάτων οριζόντιας αλλά και κάθετης συνεργασίας. Στη λογική αυτή, μοριοδοτούνται σχήματα συνεργασίας που θα αναπτυχθούν με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς – συνεργασία μεταξύ ανέργων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, συνεργασίες μεταξύ νέων και παλιών αυτοαπασχολούμενων, συνεργασία μεταξύ ίδιων και συμπληρωματικών ειδικοτήτων. Παράλληλα και προκειμένου η δράση να εντάξει στον σχεδιασμό της το σύγχρονο οικοσύστημα στήριξης της επιχειρηματικότητας ενσωματώνει ως κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης το «voucher θερμοκοιτίδων». Αυτό μεταφράζεται σε επιδότηση σε ποσοστό 100% για δαπάνες φιλοξενίας και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από το σύνολο των δομών στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Κύριος στόχος είναι η ένταξη των δομών αυτών στις επιλογές των νέων επιχειρηματιών ως μέσα αξιολόγησης και ωρίμανσης της ιδέας τους αλλά και ως μέσα στήριξής τους στα πρώτα τους βήματα.

Για τον Β’ κύκλο της δράσης ο διαθέσιμος προϋπολογισμός θα είναι 70 εκ. €. Στο πλαίσιο εμπλουτισμού της πρόσκλησης με σχόλια που καταγράφηκαν στον Α΄ Κύκλο η δράση αναμένεται να διατηρήσει το ποσοστό ενίσχυσης 100% για την κατηγορία των ωφελούμενων και τις προϋποθέσεις που έθετε ο Α΄ κύκλος και παράλληλα να δώσει την δυνατότητα για χρηματοδότηση 50% για την ίδρυση νέας επιχείρησης σε διευρυμένη κατηγορία ωφελούμενων (π.χ. μισθωτοί, υφιστάμενες επιχειρήσεις) σε ένα πλαίσιο λιγότερων δεσμευτικών προϋποθέσεων (π.χ. για το ποσοστό ενίσχυσης 50% δεν θα υπάρχει η απαίτηση για κατάργηση του υφιστάμενου ΚΑΔ). Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνεργασίες μεταξύ υποψήφιων επενδυτών θα είναι πλέον βασικός παράγοντας που θα επηρεάζει την τελική βαθμολογία των επενδυτικών σχεδίων που θα κατατεθούν, αφού οι συνεργασίες θα ευνοούνται λόγω υψηλής βαθμολόγησης του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κατά τα λοιπά, τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος θα παραμείνουν ως έχουν:

Επιδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια με ποσά από 15.000€ έως 60.000€.

 

Οι ευρύτεροι τομείς στους οποίους θα πρέπει να δραστηριοποιείται η νεοϊδρυόμενη – υφιστάμενη επιχείρηση είναι οι:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα

 

Επιλέξιμες εταιρικές μορφές:

Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)
 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας )
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Όπως και στην Α’ φάση του προγράμματος, οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr