Top

Μέσα στο Α’ τρίμηνο του 2018 αναμένεται να ανακοινωθεί ο Β’ κύκλος της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων» με διαθέσιμο προϋπολογισμό 140 εκ. €. Η πρόσκληση θα δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γνωρίζουν από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης τις τέσσερις ημερομηνίες μέσα στο 2018 κατά τις οποίες θα ανοίξει το σύστημα υποβολών, ώστε να έχουν όλο τον απαραίτητο χρόνο για την προετοιμασία και υποβολή ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων

Στο πλαίσιο της δράσης επιχειρείται η αντιμετώπιση στρεβλώσεων που καταγράφονταν σε αντίστοιχες δράσεις ενίσχυσης του παρελθόντος. Η βασικότερη στρέβλωση αφορούσε στην τελική αδυναμία από την πλευρά του επιχειρηματία να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο που υπόβαλλε και εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση, δεδομένου ότι απαιτούνταν και ιδία συμμετοχή. Προκειμένου να επιτευχθεί εξορθολογισμός του ενισχυόμενου ύψους επένδυσης με απώτερο στόχο την αύξηση του ποσοστού υλοποίησης των εγκρινόμενων επενδυτικών σχεδίων, εισήχθησαν τεχνικού τύπου προϋποθέσεις και δικλείδες ασφαλείας που λειτουργούν ουσιαστικά προς όφελος των επιχειρήσεων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης θα παραμείνουν ως έχουν και είναι επιγραμματικά τα παρακάτω:

 1. Οι ευρύτεροι τομείς στους οποίους θα πρέπει να δραστηριοποιείται η νεοϊδρυόμενη – υφιστάμενη επιχείρηση είναι οι:
 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα

 

 1. Μπορούν να συμμετέχουν:
 • Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας.
 • Νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

 

 1. Επιλέξιμες δαπάνες:
 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
 • Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

 

 1. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Όπως και στην Α’ φάση του προγράμματος, οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr